Vajza shqiptare e thotë troc: “Më mirë të rrish me bossa në Dubai sesa rrugeve…

by editor

Me sazhi i një vajze në reaksionin e JOQ ka h apur një d iskutim shumë të thëllë, ku nuk kanë mu nguar edhe ko mentet e shumë të tjerëve.

Ku jtojmë që va jza kish l istuar pl ot 12 kr itere që një m ashkull du het të ketë për të qenë në kr ahun e saj.

Advertisements

Ajo shkruante: Prsh meqe ne gocat kohet e fundit kemi vene re qe me shkujt kane pr etendime per te m arre srz nje femer, at ehere kto jane kr iteret to na per te ma rre dhe ne se riozisht nje ma shkull.

Advertisements

Për t’ua ri fr eskuar edhe një herë, më shumë nga një shtëpi foton me pr etendimet e vajzave. Mirëpo, një tjetër vajzë ka bërë një eplikë në l idhje me l etrën me ku shte, ku ajo de l me pë rfundimin se është ‘më mirë të q ash për një id iot me lek se sa disa pl ehra pa l ek’ Me Më tu tje, ajo shkruan se pr eferon Dubain dhe jo kafet el agjes me ‘p abuksat’

TË NGJASHME