Humbi bashkëshortin para disa vitesh, Irma Libohova zbulon të rejat nga jeta personale: Nuk jetoj më…

by editor

E ftuar në “A Show” në ‘SYRI TV’ me Adi Krastën, këngëtarja dhe artistja shumë e da shur për publikun, Irma Libohova, erdhi me një rr ëfim per sonal mbi jetën e saj.

Libohova ka treguar nd ryshimin që pë soi jeta e saj, pas larg imit nga jeta të bashkëshortit të saj, me të cilin ka qenë shumë e li dhur si nga jeta bashk ëshortore ashtu edhe nga ajo e karr ierës.

Advertisements

Krasta: Përpara disa vitesh, ne kemi bërë një intervistë sapo ti kishte hum bur bashkëshortin, i cili ka qenë njeri i njohur, e para pse ka qenë shumë sim patik e dyta pse të ka sho qëruar ty me një dev ocion dhe dashuri fare të veçantë.

Kur kemi qenë ne shumë të rinj dhe ju ishit të fe juar dhe të martuar ris htazi, gjithmonë na bënte shumë përs htypje si ajo ng jante dhe ishte në fakt një lidhje e jasht ëzakonshme, siç rez ultoi në fun d. Ndërkohë, kanë kaluar disa vjet Irma, çfarë ndodh me ty në ha rkun e këtyre viteve kur dr am a zë një ci pë, jeta vazh don përpara dhe njeriu është i de tyruar të lëviz ë, të ndry shojë dhe të tran sformohet.

Advertisements

Libohova: Është një mung esë që është shumë e du kshme, e pre kshme, kur ti je mësuar gjithë jetën me një njeri që të ka heq ur pjesën më të madhe të vë shtirë sive të prof ilit të punës, dhi mbja është pa dis kutim kur ikën një njeri nga jeta, sht ylla kry esore të ikën nga jeta dhe ti pë son një nd ryshim, as vetë nuk je në gj endje ta kuptosh ç’n dodh me veten tënde të paktën sa ti të ri-ori entohesh edhe një herë.

Kam def içit shumë gjëra, unë nuk jam një org anizatore e mirë e vetes time, ka shumë raste që mund t’i lë pas dore, ndërkohë që kam pasur këtë njeriun që ishte shumë pu ntual dhe kor rekt. Kam def icenca… dhe ia ndjen mun gesën. Shpirt ërisht, jeta vazhdon dhe zëv endësohet me gjëra të t jera, me të tjera prior itete që ke.

Krasta: Nuk zëv endësohet me njerëz të tjerë.

Libohova: Absolutisht jo. Thjesht na ka ardhur në jetë mb esa, për shem bull që është një gëz im që nuk përshk ruhet dot. Kjo në një farë mënyre e ka plot ësuar atë mu ngesën. E kam thënë dhe herë tjetër, unë jet oj vetëm por nuk jam e vet muar.

TË NGJASHME